Chow Fun

CF-01. Vegetarian Chow Fun................................................7.75
CF-02. Chicken with Vegetable Chow Fun.............................7.95
CF-03. Beef with Vegetable Chow Fun...................................7.95
CF-04. Beef with Pepper & Black Bean Sauce Chow Fun...7.95
CF-05. B.B.Q Pork with Vegetable Chow Fun........................7.95
CF-06. Shrimp with Vegetable Chow Fun...............................8.95
CF-07. House Special Chow Fun..............................................8.95
back to Menu